POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI DE PROTECȚIE A DATELOR PERSONALE
PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Definitii conform REG. 679/2016

Prin ”Datele cu caracter personal ale Utilizatorului” (utilizator – clientul care este utilizatorul final al serviciilor Rosal Grup S.A.) se înțeleg Datele cu caracter personal, constând în nume, prenume, adresă, e-mail, telefon, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, imagine, voce, pentru care Utilizatorul este Operatorul de date și care sunt prelucrate (prelucrare - creare/colectare, actualizare, utilizare, ștergere/modificare, transfer, arhivare/stocare) de către Prestator (denumită în continuare ,,Societatea”) în calitate  de Persoană împuternicită de operatorul de date, sau de Persoanele secundare împuternicite de operatorul de date,  în decursul prestării Serviciilor (servicii - înseamnă serviciile, inclusiv produsele și asistența, oferite de Prestator în temeiul Contractului de prestări servicii);

Prin ”Operator de date” se  înțelege  persoana  fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care, fie în mod independent, fie în asociere cu altele, stabilește scopurile și mijloacele prelucrării Datelor cu caracter personal;

Prin ”Persoana împuternicită de operatorul de date” se înțelege orice persoană fizică sau juridică, orice autoritate publică, orice agenție sau orice alt organism care prelucrează Date cu caracter personal în numele unui Operator de date sau la cererea altei Persoane împuternicite de operator care acționează în numele unui Operator de date;

Domeniu de aplicare.

În utilizarea Serviciilor Societății, Utilizatorul va avea responsabilitatea exclusivă de a se conforma cu întreaga Legislație aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor în ceea ce privește corectitudinea, calitatea și legalitatea Datelor cu caracter personal ale Utilizatorului care urmează să fie prelucrate de Societate în legătură cu Serviciile. De asemenea, Utilizatorul se va asigura că instrucțiunile pe care le transmite către Societate în legătură cu prelucrarea Datelor cu caracter personal ale Utilizatorului vor fi în conformitate cu întreaga Legislație aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor și nu va determina Societatea să își încalce obligațiile prevăzute de Legislația aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor;

Atunci când Societatea îi divulgă Utilizatorului, Date  cu caracter personal ale unui angajat al Societății, sau un angajat al Societății, îi furnizează direct Utilizatorului Date cu caracter personal pe care Utilizatorul le prelucrează pentru a-și gestiona utilizarea Serviciilor, Utilizatorul va prelucra acele Date cu caracter personal în conformitate cu politicile sale de confidențialitate și cu Legislația aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor. Aceste divulgări vor fi făcute de către Societate numai atunci când sunt legale în scopul de a gestiona contractul, de a gestiona serviciile sau în scopurile rezonabile ale Utilizatorului de a efectua verificări ale antecedentelor sau de a asigura securitatea;

Categoriile de destinatari către care se pot divulga Datele personale ale Utilizatorului sunt instituțiile statului (organe de control, organe de urmărire penală, instanțe judecătorești etc), precum și prestatorii de servicii de transport în vederea ridicării/expedierii mărfii, societăților de mentenanță tehnică și IT contractante și auditorilor fiecărei părți.

Scopul Prelucrarii. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului prelucrate în legătură cu Contractul de prestări servicii vor fi utilizate de către Prestator pentru a gestiona relația cu Utilizatorul și a presta Serviciile pentru acesta. Societatea poate prelucra Datele cu caracter personal ale utilizatorului în următoarele scopuri:

În scopul prestării serviciilor de salubritate (ofertarea și emiterea contractelor de salubritate, gestionarea contractelor, alte scopuri strategice și operaționale, precum: gestionarea afacerii noastre, recuperarea creanțelor) conform art. 6, alin 1), lit. b) din Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor;

În scopul respectării obligațiilor legale, ca rezultat al legislației în vigoare;

Informarea și conștientizarea dumneavoastră, în calitate de producători de deșeuri, cu privire la aspecte precum: (1) colectarea separată corectă a deșeurilor; (2) campanii de colectare separată a deșeurilor desfășurate de către Prestator;
(3) modul de gestiune al deșeurilor;

În scopul îmbunătățirii calității serviciilor și produselor oferite (sesizări, reclamații, mesaje).

Obligațiile Ofițerului de Prelucrare a Datelor. Indiferent de eventualele prevederi contrare din Contractul de servicii  în legătură cu Datele cu caracter personal ale Utilizatorului, Societatea va realiza următoarele:

Va prelucra Datele cu caracter personal ale Utilizatorului numai în conformitate cu instrucțiunile consemnate ale Utilizatorului (care pot fi de natură specifică sau generală, după cum sunt prezentate în Contractul de servicii sau comunicate în alt mod de către Utilizator). Indiferent de prevederile de mai sus, Societatea poate prelucra Datele cu caracter personal ale Utilizatorului după cum impune legislația aplicabilă. În această situație, Societatea va lua măsuri rezonabile de a-l informa pe Utilizator cu privire la o astfel de cerință, înainte ca Societatea să prelucreze datele, cu excepția cazului în care legea interzice acest lucru;

Va implementa măsuri corespunzătoare de natură tehnică și organizațională, de protecție față de distrugerea neautorizată sau ilegală, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la Datele cu caracter personal ale Utilizatorului;

La cererea în scris a Utilizatorului, va șterge sau îi va returna Utilizatorului toate aceste Date cu caracter personal ale Utilizatorului la încheierea furnizării Serviciilor, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă impune stocarea Datelor cu caracter personal ale Utilizatorului;

Societatea îl va informa pe Utilizator, fără întârzieri nejustificate, în conformitate cu art.33 și art.34 din Regulamentul 679/2016, dacă Societatea află de un Incident privind datele cu caracter personal care implică Date cu caracter personal ale Utilizatorului, și va lua măsurile cerute în condiții rezonabile de Utilizator, ca, în intervalul cerut în condiții rezonabile de Utilizator, să remedieze Incidentul privind Datele cu caracter personal și să ofere informațiile suplimentare pe care le poate cere Utilizator în condiții rezonabile.

Va stoca Datele personale ale Utilizatorului pe durata existenței relației contractuale, precum și, dacă este cazul, ulterior încetării acesteia, pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la regulile privind arhivarea.